::: AD FORMANDUM impresa sociale – socialno podjetje

Contattaci

e segnala il tuo interesse

TS / +39.040.566360

GO / +39.0481.81826

Naš svet gradimo na mreženju in ustvarjanju trajnih odnosov z različnimi gospodarskimi in kulturnimi ustanovami ter drugimi zavodi za poklicno izobraževanje v deželi Furlaniji – Julijski krajini in Sloveniji.

Il nostro mondo è fatto di relazioni e partnership stabili con i principali attori dell’economia, dell’istruzione, della cultura, presenti in Friuli Venezia Giulia e in Slovenia, con cui realizziamo progetti di sviluppo delle persone, delle organizzazioni, del territorio.

V deželi Furlaniji – Julijski krajini je izvajanje programov splošnega usposabljanja in poklicnega izobraževanja zaupano začasnemu združenju ustanov, ki se imenuje Effe.pi in ki združuje vse najpomembnejše izobraževalne zavode v deželi. Združenje Effe.pi načrtuje vse programe poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki so namenjeni mladim do 18. leta in ki omogočajo pridobitev poklicne kvalifikacije.

L’Associazione Effe.pi riunisce i principali enti di formazione della Regione Friuli Venezia Giulia per gestire su tutto il territorio regionale i percorsi formativi rivolti ai giovani di età inferiore ai 18 anni e finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale.

Združenje Apprendistato.fvg.it združuje vse izobraževalne ustanove, ki jih je akreditirala Dežela Furlanija – Julijska krajina. Izvaja izobraževanje vajencev v podjetjih po vsem teritoriju.

L’Associazione Apprendistato.fvg.it riunisce tutti gli enti di formazione accreditati dalla Regione Friuli Venezia Giulia a cui è stata affidata la formazione degli apprendisti inseriti nelle imprese collocate sul territorio regionale.

Institucionalni partnerji

Vsi partnerji, ki znotraj socialne mreže AD FOMRANDUMA oblikujejo referenčne točke za analizo in vrednotenje potreb po izobraževanju znotraj skupnosti našega prostora.

Partner istituzionali

Sono tutti quei partner che all’interno della rete sociale dell’AD FORMANDUM costituiscono il punto di riferimento per l’analisi e la valutazione delle esigenze formative del sistema Comunità cui lo stesso AD FORMANDUM appartiene.

Slovensko deželno gospodarsko združenje / www.sdgz.it / od leta 1946 povezuje in zastopa slovenske podjetnike in samostojne poklice v Italiji. SDGZ si že več kot pol stoletja prizadeva za razvoj krajevnega gospodarstva in za zaščito interesov včlanjenih podjetij različnih sektorjev s posredovanjem zahtev podjetništva pri vseh pristojnih organih.

Slovensko deželno gospodarsko združenje / www.sdgz.it/ L’Unione regionale economica slovena è un’associazione intercategoriale che dal 1946 raggruppa e rappresenta gli imprenditori sloveni in Italia. L’URES è impegnata da oltre mezzo secolo nello sviluppo dell’economia del Friuli – Venezia Giulia e nella salvaguardia degli interessi degli associati appartenenti alle varie categorie economiche con la promozione delle istanze dell’imprenditoria presso gli organi competenti.

Kmečka Zveza – združenje kmetov / www.kmeckazveza.com / deluje v tržaški, goriški in videmski pokrajini. Nudi strokovno in administrativno pomoč članom pri vodenju kmetijskih dejavnosti in obratov. Dosledno stoji ob strani slovenskim kmetom pri varovanju njihove zemlje, narodnostne identitete, stanovskih pravic in gospodarskih interesov.

Kmečka Zveza – associazione degli agricoltori / www.kmeckazveza.com / L’associazione degli agricoltori, opera nelle province di Trieste, Gorizia e Udine offrendo supporto tecnico ed amministrativo ai propri membri nella gestione delle aziende agricole. È sempre rimasta coerentemente dalla parte degli agricoltori sloveni nella difesa della loro terra, della loro identità nazionale, dei loro diritti di categoria e dei loro interessi economici.

Nel rispetto della Direttiva 2009/136/CE, ti informiamo che il nostro sito utilizza cookies cd "tecnici" allo scopo di migliorare la qualità della navigazione all'interno del sito web. Per l'accesso ad alcuni servizi, e solo dietro specifica informativa, è possibile che vengano richieste informazioni più precise. Per dettagli più specifici si rinvia alla lettura dell'INFORMATIVA. Proseguendo nella navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookies.