::: AD FORMANDUM impresa sociale – socialno podjetje

Contattaci

e segnala il tuo interesse

TS / +39.040.566360

GO / +39.0481.81826

STRAST IN PREDANOST DELU, KI NAM VEDNO PREDSTAVLJA IZZIV

Evolucija je nekaj naravnega, prilagajanje pa je odziv tistih, ki si znajo predstavljati trajnostno prihodnost, znotraj katere ustvarijo lasten prostor. Knjiga, ki se odpre in nam razkrije svojo vsebino. Nekdo vam jo približa, nekdo jo napiše. Njen povzetek kaže na znanje. Je sad dela, izkušenosti in sinteze idej, hkrati pa je motor, ki ustvarja novosti. Vse to je svet AD FORMANDUMA, kjer posamezniki, mladi in strokovnjaki stalno iščejo skupne imenovalce med vizijo in tehniko, zgodovino in jezikom, znanjem in inovacijo ter soustvarjajo prihodnost skupnosti.

AD FORMANDUM je socialno podjetje, ki dela z ljudmi za razvoj in rast lokalnega prostora. Prav iz njega črpa moč in energijo za razvoj drugačnih idej in novih zamisli. V zadnjih letih je podjetje doživelo veliko sprememb. Razvilo je nove sposobnosti in kompetence ter postalo razpoznavno ime v poklicnem izobraževalnem sistemu. Tako lahko svoje delo spreminja v POSLANSTVO, ki je vedno bilo zelo jasno: izobraziti osebe, ki bodo s svojo kompetentnostjo, sposobnostjo in človečnostjo vrnili svetu BOLJŠI PROSTOR za bivanje, rast in skupnost.

S petimi ključnimi besedami lahko natančno predstavimo poklic, izobrazimo strokovnjaka, osebo, ki postane vir v podjetniškem svetu:

STRAST pri delu. Brez nje delo danes postane težko in vsaka sprememba predstavlja oviro. A sprememba je del narave, vsakdanjega razvoja stvari in življenjskega ciklusa. Predstavlja edino gotovost naše realnosti.

PRIPADNOST realnosti pomeni biti del celote, družine, kolektiva ali podjetja. Tukaj rastemo, dobimo izkušnje, moč in navdih, lahko se primerjamo, pogovarjamo, sporečemo in pobotamo. Je prostor, kjer lahko uresničimo svoje želje in mu pustimo svoj pečat.

ZAVEDANJE je odgovor na vprašanje, ki ne pride čez noč. Pojavi se, ko ob sodelovanju z različnimi osebami v določenem prostoru razumemo, kaj smo od soljudi in skupnosti prejeli in kaj smo zanje v tem času proizvedli.

ODLOČNOST je stvar vestnosti in izraz volje, ki želi doseči rezultat tudi takrat, ko je pot težka, zapletena in vijugasta.

ZRELOST velikokrat povezujemo z leti, tudi če je še ni ob ključnih življenjskih dogodkih. Je rezultat znanja, ki izhaja iz izkušenj, ter razmišljanja. Izvira iz proučevanja lastnih napak in spremenjenih življenjskih navad, kadar jih prilagodimo novim okoliščinam.

Verjamemo, da je sinteza vseh teh lastnosti tisto, kar izoblikuje strokovnjaka, in da je vsaka sinteza tako edinstvena kot je edinstven vsak posameznik. Človeka izboljša prav raznolikost okoliščin, s katerimi se spoprijema, in ga vse bolj bogati ob raziskovanju vsakdana ter ob sprejemanju in vgrajevanju izkušenj, ki jih doživlja.

Prenos BROŠURE O PODJETJU AD FORMANDUM.

PASSIONE E DEDIZIONE, PER UN LAVORO CHE NON CI ESAURISCE MAI.

L’evoluzione è un processo naturale, l’adattamento è la risposta di chi riesce a immaginare un futuro sostenibile, all’interno del quale trovare la propria dimensione. Un “libro che si apre”, che dischiude il suo contenuto, qualcuno che vi accede, qualcuno che lo scrive, ben rappresenta nella sua sintesi la conoscenza, frutto del lavoro, dell’esperienza, sintesi di idee e motore di quelle nuove. Questo è il mondo dell’AD FORMANDUM, in cui le persone, i giovani, gli esperti, nel loro continuo confronto tra visione e tecnica, tra storia e lingua, tra conoscenza e innovazione costruiscono insieme il futuro della comunità.

L’AD FORMANDUM è un’impresa sociale che lavora con le persone per lo sviluppo e la crescita del territorio, da cui trae forza ed energia per sviluppare insieme un’idea diversa, un pensiero originale. Negli ultimi anni l’organizzazione ha vissuto cambiamenti importanti, ha sviluppato e continua a sviluppare nuove capacità, nuove competenze che le hanno consentito e le consentono tutt’ora di distinguersi nel sistema della formazione professionale per perseguire una MISSION che è da sempre molto chiara: FORMARE PERSONE CHE CON LE LORO COMPETENZE, CAPACITA’ E UMANITA’ RENDANO IL MONDO UN POSTO MIGLIORE DOVE VIVERE, CRESCERE E FARE COMUNITA’.

Sono 5 le parole chiave per interpretare correttamente un mestiere, per formare un esperto, una persona che diventa risorsa nel mondo imprenditoriale:

PASSIONE per il lavoro, senza questa ogni giorno di lavoro diventa pesante ed ogni cambiamento viene vissuto come ostacolo, quando in realtà il cambiamento è parte della natura, del normale evolversi delle cose, del ciclo della vita e rappresenta l’unica cosa certa della nostra realtà.

APPARTENENZA ad una realtà, significa che se si è parte di un insieme, di una famiglia, di un collettivo, di una azienda, questo rappresenta il luogo dove crescere, fare esperienza, trovare forza e ispirazione, confronto e dialogo, scontro e pacificazione. E’ il luogo dove trovare rispondenza ai propri desideri e bisogni, dove dare il proprio contributo.

CONSAPEVOLEZZA è la risposta ad una domanda costruita negli anni, è il frutto di chi vivendo in un determinato luogo, lavorando con le persone, si rende conto della ricchezza che le persone e la comunità a cui appartiene gli hanno donato e di quello che ha prodotto nel tempo per quella comunità.

DETERMINAZIONE è la decisa presa di coscienza, l’espressione di una volontà orientata a raggiungere un risultato, ancorché difficile, complesso, tortuoso.

MATURITA’, spesso associata all’età, anche se non sempre la si raggiunge in tempo utile per gli eventi della propria vita. E’ sicuramente frutto della conoscenza applicata all’esperienza, della riflessione, dell’analisi dei propri errori e ricostruzione delle scelte e dei propri stili di vita, per costruirne di nuove più adatte alla situazione.

Noi crediamo che sia la sintesi di queste qualità che rendono un esperto veramente tale, ed ogni sintesi è unica come lo sono le singole persone. E’ la varietà di situazioni che vengono affrontate dai singoli che rendono migliore una persona, che diventa risorsa quanta più ricerca ed esplora nella sua quotidianità, accogliendo, includendo e integrando la diversità delle esperienze provate.

Download BROCHURE ISTITUZIONALE DELL’AD FORMANDUM.

Nel rispetto della Direttiva 2009/136/CE, ti informiamo che il nostro sito utilizza cookies cd "tecnici" allo scopo di migliorare la qualità della navigazione all'interno del sito web. Per l'accesso ad alcuni servizi, e solo dietro specifica informativa, è possibile che vengano richieste informazioni più precise. Per dettagli più specifici si rinvia alla lettura dell'INFORMATIVA. Proseguendo nella navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookies.